Protecció de dades

La Fundació Trinidad Alfonso Mocholí, en compliment del que es disposa en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i com a responsable del lloc web, informa a tots els usuaris que faciliten o vagen a facilitar les seues dades personals, que estes dades seran objecte del tractament que s’haja registrat entre les activitats de tractament de la Fundació Trinidad Alfonso Mocholí, d’acord amb el que es preveu en l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, general de protecció de dades (d’ara endavant, RGPD).

La present Política de privacitat regula els tractaments de dades personals dins de la pàgina web de la qual és responsable Trinidad Alfonso Mocholí, Fundació de la Comunitat Valenciana.

Responsable del tractament de dades personals

Denominació: Trinidad Alfonso Mocholí, Fundació de la Comunitat Valenciana.

Adreça: C/ Poeta Quintana, núm. 1, baix, València 46003

NIF: G-97250013

Inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana amb el número 558-V

Telèfon/adreça electrònica de contacte: 960 645 007/ info@fundaciontrinidadalfonso.org

Finalitat dels tractaments:

La Fundació tractarà les dades dels usuaris de la pàgina web o de la resta de les seues activitats per a:
  1. Sol·licitud d’informació

    Gestionar les sol·licituds d’informació fetes a la Fundació (informació sobre projectes, assessorament sobre estos projectes, consultes, etc.).
  2. Newsletter i/o Butlletí

    Remetre a través del correu electrònic comunicacions electròniques amb informació sobre la Fundació i el món de l’esport: notícies, esdeveniments, inicis de convocatòries, etc.
  3. En general

    S’utilitzaran les dades facilitades pels usuaris per a complir les obligacions legals.

La pàgina web, per mitjà dels diferents formularis, indicarà aquelles dades que són obligatòries o voluntàries proporcionar per a la prestació del servei. En cas que siguen obligatòries, la negativa a subministrar-les impossibilitarà a la Fundació la prestació dels serveis sol·licitats. En cas que no s’indique res sobre la voluntarietat o l’obligatorietat de proporcionar les dades, seran obligatòries.

L’usuari es compromet a proporcionar dades verídiques i a comunicar els canvis.

A més, en cas que proporcionen dades de tercers, manifesta tindre el seu consentiment, així com a informar-los del que es recull ací. L’usuari eximix la Fundació de qualsevol responsabilitat referent a això.

Si l’usuari és menor d’edat, ha de disposar del consentiment previ dels seus pares o tutors abans d’incloure les seues dades personals en els diferents formularis.

Terminis i/o criteris de conservació de les dades

El termini de conservació per part de la Fundació de les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la consecució de les finalitats per a les quals van ser recollides o, si és el cas, en el termini establit per llei.

Cessions

La Fundació farà les comunicacions següents:
Addicionalment, es faran les comunicacions necessàries a proveïdors que presten els serveis necessaris per al funcionament de la Fundació (encarregats de tractament), entitats col·laboradores, tot això per a possibilitar el compliment dels compromisos.

Transferències internacionals

No es preveuen transferències internacionals de les dades dels interessats.
Drets dels interessats
L’usuari, com a interessat, té dret a:
A més de tot el que s’ha expressat anteriorment, els interessats poden reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, quan considere que la Fundació ha vulnerat els seus drets o no ha satisfet el seu exercici de drets en matèria de protecció de dades. Pot trobar les dades de contacte de la Fundació en la seua pàgina web: www.aepd.es
Els usuaris podran exercir els seus drets davant la Fundació en qualsevol moment i de manera gratuïta; per a la qual cosa hauran d’enviar-nos una comunicació escrita, en la qual concreten el dret que exercix, juntament amb un document acreditatiu de la seua identitat (DNI/NIE o passaport), a qualsevol de les següents: